Central Committee


The seven members of the Politburo Standing Committee are: Jiang Zemin, Li Peng, Zhu Rongji, Li Ruihuan, Hu Jintao, Wei Jianxing, and Li Lanqing. The other members of the Politburo are: Ding Guang’en, Tian Jiyun, Li Changchun, Li Tie-ying, Wu Bangguo, Wu Guanzheng, Chi Haotian, Zhang Wannian, Luo Gan, Jiang Chunyun, Jia Qinglin, Qian Qichen, Huang Ju, Wen Jiabao, and Xie Fei. Alternate Politburo members are Wu Yi and Zeng Qinghong.

February Newsletter Index || U.S.-China Policy Review Mainpage